Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

Convocatòria PROJECTES EN OBERT 2021

 

PROJECTES EN OBERT 2021
Per a propostes artístiques, divulgatives i pedagògiques en format expositiu, o propostes d’exhibició pública que vulguin formar part del programa d’intervencions artístiques en espai públic de la ciutat. La temàtica és lliure. Les propostes seleccionades es mostraran entre el 16 de juny i el 24 de juliol del 2021 a la Casa de Cultura, en el cas de tractar-se d’un projecte expositiu, o bé al llarg del 2021, en cas de tractar-se d’un format públic.
Queden exclosos d’aquesta convocatòria els artistes o col·lectius que presentin propostes l’antiguitat de les quals superi els 2 anys des de la seva primera exposició pública, així com aquells projectes que ja s’hagin mostrat a Sant Cugat.
Aquesta convocatòria preveu la selecció d’un màxim de fins a dos dels projectes presentats, un dels quals sempre serà en format expositiu.

SOL·LICITUD
Adreçar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (màxim 3 MB) a l’adreça de correu electrònic centresculturals@santcugat.cat, amb el codi POBERT com a tema del missatge, aportant:
• Currículum professional i descripció conceptual del treball de l'artista o col·lectiu (si s’escau)
• Fotocòpia de DNI o NIE, d’artista o membres del col·lectiu (si s’escau). En cas d’entitats, també registre d’entitats i DNI o NIE del representant
• Memòria de la proposta, incloent: justificació teòrica, relació d'obres o elements (dossier gràfic amb justificació de la selecció), necessitats tècniques, necessitats de producció, calendari de
producció i proposta d’implantació a la sala d'exposicions o espai públic (màxim 3 pàgines)
• Proposta d’espai públic on desenvolupar la proposta, si s’escau
• Proposta d'activitats vinculades (mínim dues)
• Pressupost desglossat per partides (honoraris, producció, transports, muntatges, assegurances, drets d’autor i activitats vinculades)
• Annexos, si s'escau

DOTACIÓ ECONÒMICA
La dotació econòmica destinada a honoraris, producció, transports, assegurances i drets d’autor (si s’escau) i activitats vinculades del projecte serà d'un màxim de 2.500 € (impostos inclosos).
Aniran a càrrec de l'Ajuntament les despeses de gràfica, comunicació i personal de muntatge, si s’escau.
Per al desenvolupament de l'exposició i de les activitats vinculades, la proposta comptarà amb el suport de l'equip tècnic i gestor del centre.

CRITERIS DE VALORACIÓ
• Originalitat, capacitat d’impacte i interès públic de la proposta
• Proposta d'activitats vinculades
• Adequació de la proposta a l'espai, calendari, pressupost, recursos humans i tècnics del centres o espais descrits

COMITÈ DE SELECCIÓ
Bibiana Fuertes (gestora cultural), Eva Virgili Carbonell (directora de l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat), Jordi Camí (artista).
L’equip tècnic i gestor del centre forma part d’aquesta comissió, amb veu i sense vot.

DATES
Presentació de propostes: fins l’1 de juliol del 2020
Comunicació de la proposta seleccionada: a partir del 29 de juliol del 2020
Exposició: del 16 de juny al 24 de juliol del 2021
Projecte en espai públic, si s’escau: 2021, a pactar entre les parts

DUBTES I CONSULTES
centresculturals@santcugat.cat

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ COMUNA A TOTES LES CONVOCATÒRIES D'ART, CREACIÓ I EXPOSICIONS

• Els participants hauran de presentar una proposta seguint les bases de cada convocatòria. Cal respectar el format indicat en cada una d'elles, en cas contrari la sol·licitud no serà acceptada.
• Una mateixa proposta no pot ser presentada en dues o més convocatòries diferents.
• La selecció dels projectes anirà a càrrec d'una comissió de selecció independent i especialitzada. En aquelles convocatòries on no hi hagi comissió de selecció, els gestors de l'equipament seran els encarregats de fer-ne la selecció.
• La comissió de selecció podrà considerar deserta una convocatòria.
• La comissió de selecció podrà demanar aclariments puntuals als participants.
• Els seleccionats de cada convocatòria es comprometen a assistir a les reunions prèvies i jornades de treball necessàries per a la consecució del projecte seleccionat, adaptant-se en cada cas al calendari fixat a cada espai, així com als recursos humans i tècnics que es puguin oferir des de cada espai. 
• Queden excloses de les presents convocatòries aquelles entitats o programes públics l'accés a les sales dels quals estigui regulat mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat.
• L'anunci de la resolució de cada convocatòria es farà pública a través de la web centresculturals.santcugat.cat
• Les propostes destacades per les comissions de selecció, i que no resultin finalment seleccionades, podran ser proposades com a exposicions - integra o parcialment-, fora de la convocatòria, prèvia acceptació dels participants i amb el vist i plau de la comissió.
• La participació en qualsevol de les convocatòries suposa l’acceptació d’aquesta normativa, així com de la resolució de la comissió de selecció. Qualsevol aspecte que no quedi recollit en aquesta normativa, quedarà a consideració de cada una de les comissions de selecció.

Data d'actualització 13/03/2020

Comparteix això:

Menú principal