Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

PROJECTES CURATORIALS D’ART CONTEMPORANI 2022 – CENTRE D’ART MARISTANY

 

PROJECTES CURATORIALS D’ART CONTEMPORANI 2022 – CENTRE D’ART MARISTANY

 

Per a l'elaboració d'un projecte curatorial de l’àmbit de les arts visuals contemporànies que destaqui per la seva qualitat, professionalitat i originalitat. La proposta seleccionada es mostrarà a la sala d'exposicions del Centre d'Art Maristany entre setembre i novembre del 2022.

Es tindrà en compte una única proposta per comissari/ària o equip curatorial.


Sol·licitud

Adreçar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (màxim 3 MB) a l’adreça de correu electrònic maristany@santcugat.cat, amb el codi ARTCAM com a tema del missatge, aportant:

- Currículum professional i descripció conceptual de la proposta

- Memòria de la proposta, incloent: justificació teòrica, relació d'obres (dossier gràfic amb justificació de la selecció), necessitats tècniques, necessitats de producció, calendari de producció i proposta d’implantació a la sala d'exposicions (màxim 3 pàgines)

- Pressupost desglossat per partides (honoraris i producció)

- Pressupost desglossat per partides (transports, assegurances, drets d’autor, i activitats vinculades)

- Proposta d'activitats vinculades a l'exposició

- Annexos, si s'escau

 

Dotació econòmica

La dotació econòmica destinada a honoraris i producció del projecte serà d'un màxim de 6.000,00 € (impostos inclosos).

Aniran a càrrec de l'Ajuntament les despeses de gràfica, comunicació i personal de muntatge.

Aniran a càrrec de l'Ajuntament, però caldrà incloure'n la valoració econòmica en la proposta de sol·licitud per a valorar-ne la viabilitat, les despeses de transports, assegurances i drets d’autor (si s'escau), i activitats vinculades a l'exposició. Aquells transports que per les seves característiques (distància, volum) sobrepassin un import raonable, caldrà incloure’ls com a part de la partida de producció de la proposta.  

Per al desenvolupament de l'exposició i de les activitats vinculades, la proposta comptarà amb el suport de l'equip tècnic i gestor del centre.

 

Criteris de valoració

- Trajectòria professional del/de la comissària o equip curatorial i connexió de la proposta amb el context de l'art actual

- Proposta d'activitats vinculades i treball de públics que es proposa

- Adequació de la proposta a l'espai, calendari, pressupost, recursos humans i tècnics del centre (plànols disponibles a centresculturals.santcugat.cat)

- Caràcter inèdit de la proposta (no és indispensable, però es valorarà positivament)

- Es valorarà positivament la vinculació de la proposta expositiva, i de les seves activitats, al context territorial de Sant Cugat.

 

Comitè de selecció

Caterina Almirall (comissària), Eduard Arbós (artista), Miguel Ángel Sánchez (galerista).

L’equip tècnic i gestor del centre forma part d’aquesta comissió, amb veu i sense vot.

 

Dates

Presentació de propostes: fins el 31 de maig del 2021

Comunicació de la proposta seleccionada: a partir del 5 de juliol del 2021

Exposició: entre setembre i novembre del 2022

 

Projecte seleccionat: Un alfabet a les fosques, de Jordi Vernis López

Data d'actualització: 05/07/2021

Comparteix això:

Menú principal