Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

Convocatòria PROJECTES D’ART CONTEMPORANI 2020 (Centre d'Art Maristany)

PROJECTES D’ART CONTEMPORANI 2020
Per a l'elaboració d'un projecte artístic de l’àmbit de les arts visuals contemporànies que destaqui per la seva qualitat, professionalitat i originalitat.
La proposta seleccionada es mostrarà a la sala d'exposicions del Centre d'Art Maristany entre el 10 de desembre del 2020 i el 2 de març del 2021.

SOL·LICITUD
Adreçar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (màxim 3 MB) a l’adreça de correu electrònic maristany@santcugat.cat, amb el codi ARTCAM com a tema del missatge, aportant:
• Currículum professional i descripció conceptual del treball de l'artista
• Memòria de la proposta, incloent: justificació teòrica, relació d'obres (dossier gràfic amb justificació de la selecció), necessitats tècniques, necessitats de producció, calendari de producció i proposta d’implantació a la sala d'exposicions (màxim 3 pàgines)
• Pressupost desglossat per partides (honoraris i producció)
• Pressupost desglossat per partides (transports, assegurances, drets d’autor, i activitats vinculades)
• Proposta d'activitats vinculades a l'exposició
• Annexos, si s'escau

DOTACIÓ ECONÒMICA
La dotació econòmica destinada a honoraris i producció del projecte serà d'un màxim de 4.000 € (impostos inclosos).
Aniran a càrrec de l'Ajuntament les despeses de gràfica, comunicació i personal de muntatge.
També aniran a càrrec de l'Ajuntament, però caldrà incloure'n la valoració econòmica en la proposta de sol·licitud per a valorar-ne la viabilitat, les despeses de transports, assegurances i drets d’autor (si
s'escau), i activitats vinculades a l'exposició. Aquells transports que per les seves característiques (distància, volum) sobrepassin un import raonable, caldrà incloure’ls com a part de la partida de producció de la proposta.
Per al desenvolupament de l'exposició i de les activitats vinculades, la proposta comptarà amb el suport de l'equip tècnic i gestor del centre.

CRITERIS DE VALORACIÓ
• Trajectòria professional de l'artista i connexió de la proposta amb el context de l'art actual
• Proposta d'activitats vinculades
• Adequació de la proposta a l'espai, calendari, pressupost, recursos humans i tècnics del centre (plànols disponibles a centresculturals.santcugat.cat)
• Caràcter inèdit de la proposta (no és indispensable, però es valorarà positivament)

COMITÈ DE SELECCIÓ
Alexandra Laudo (comissària) Enric Farrés Duran (artista, comissari i editor), Marina Vives (comissària).
L’equip tècnic i gestor del centre forma part d’aquesta comissió, amb veu i sense vot.

DATES
Presentació de propostes: fins el 30 d’abril del 2020
Comunicació de la proposta seleccionada: a partir del 25 de maig del 2020
Exposició: del 10 de desembre del 2020 al 2 de març del 2021

DUBTES I CONSULTES
maristany@santcugat.cat

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ COMUNA A TOTES LES CONVOCATÒRIES D'ART, CREACIÓ I EXPOSICIONS

• Els participants hauran de presentar una proposta seguint les bases de cada convocatòria. Cal respectar el format indicat en cada una d'elles, en cas contrari la sol·licitud no serà acceptada.
• Una mateixa proposta no pot ser presentada en dues o més convocatòries diferents.
• La selecció dels projectes anirà a càrrec d'una comissió de selecció independent i especialitzada. En aquelles convocatòries on no hi hagi comissió de selecció, els gestors de l'equipament seran els encarregats de fer-ne la selecció.
• La comissió de selecció podrà considerar deserta una convocatòria.
• La comissió de selecció podrà demanar aclariments puntuals als participants.
• Els seleccionats de cada convocatòria es comprometen a assistir a les reunions prèvies i jornades de treball necessàries per a la consecució del projecte seleccionat, adaptant-se en cada cas al calendari fixat a cada espai, així com als recursos humans i tècnics que es puguin oferir des de cada espai. 
• Queden excloses de les presents convocatòries aquelles entitats o programes públics l'accés a les sales dels quals estigui regulat mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat.
• L'anunci de la resolució de cada convocatòria es farà pública a través de la web centresculturals.santcugat.cat
• Les propostes destacades per les comissions de selecció, i que no resultin finalment seleccionades, podran ser proposades com a exposicions - integra o parcialment-, fora de la convocatòria, prèvia acceptació dels participants i amb el vist i plau de la comissió.
• La participació en qualsevol de les convocatòries suposa l’acceptació d’aquesta normativa, així com de la resolució de la comissió de selecció. Qualsevol aspecte que no quedi recollit en aquesta normativa, quedarà a consideració de cada una de les comissions de selecció.

RESOLUCIÓ

Un cop feta la deliberació conjunta dels projectes, la proposta escollida per portar-se a terme és: habitats, d’Oscar Holloway.

El jurat ha valorat molt positivament les propostes de Marla Jacarilla, Pedro Torres, Irati Inoriza, Bernat Daviu, Marco Noris, Michael Lawton, Colectivo nyamnyam, Àlex Palacín, i Agustín Ortiz Herrera.

Data d'actualització 08/06/2020

Comparteix això:

Menú principal