Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

Convocatòria LES LLEIXES DEL CAM (Centre d'Art Maristany)

LES LLEIXES DEL CAM
Per a l’exhibició d'un projecte artístic de l’àmbit de les arts visuals contemporànies d’artistes o col·lectius artístics que estiguin en vies de professionalització i vulguin tenir un primer contacte públic del seu treball. Les propostes seleccionades es mostraran a l’espai Les Lleixes del Centre d'Art Maristany fina a un màxim de quatre setmanes de durada, i segons calendari pactat amb el centre.

SOL·LICITUD
Adreçar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (màxim 3 MB) a l’adreça de correu electrònic maristany@santcugat.cat, amb el codi LLEXCAM com a tema del missatge, aportant:
• Currículum professional i descripció conceptual del treball de l'artista o col·lectiu artístic
• Memòria de la proposta, incloent: justificació teòrica, i relació d'obres (dossier gràfic amb justificació de la selecció), (màxim 2 pàgines)
• Annexos, si s'escau

CONDICIONS DE CESSIÓ
La cessió de l’espai és de caràcter gratuït. L’espai destinat a exhibició és aquell conformat per una lleixa prèviament instal·lada a la paret del centre.
Aquesta convocatòria no contempla dotació econòmica destinada a honoraris i producció.
Aniran a càrrec de l'Ajuntament les despeses derivades del full de sala i comunicació. Al final de temporada el centre editarà una publicació digital amb el recull gràfic i textual de les propostes seleccionades.
El muntatge i desmuntatge expositiu anirà a càrrec del sol·licitant de la convocatòria, i comptarà amb el suport de l'equip tècnic i gestor del centre. La sala s’haurà de deixar en les condicions en les que s’ha trobat.
La selecció de les propostes anirà a càrrec de l’equip tècnic i gestor del centre, i estarà condicionada a la disponibilitat de l’espai, així com a l’adequació de la proposta al context de l’art actual. Les propostes seleccionades rebran una comunicació amb proposta de calendari a consensuar entre les parts.

DATES
Presentació de propostes: tot l’any
Exposició: segons disponibilitat

DUBTES I CONSULTES
maristany@santcugat.cat

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ COMUNA A TOTES LES CONVOCATÒRIES D'ART, CREACIÓ I EXPOSICIONS

• Els participants hauran de presentar una proposta seguint les bases de cada convocatòria. Cal respectar el format indicat en cada una d'elles, en cas contrari la sol·licitud no serà acceptada.
• Una mateixa proposta no pot ser presentada en dues o més convocatòries diferents.
• La selecció dels projectes anirà a càrrec d'una comissió de selecció independent i especialitzada. En aquelles convocatòries on no hi hagi comissió de selecció, els gestors de l'equipament seran els encarregats de fer-ne la selecció.
• La comissió de selecció podrà considerar deserta una convocatòria.
• La comissió de selecció podrà demanar aclariments puntuals als participants.
• Els seleccionats de cada convocatòria es comprometen a assistir a les reunions prèvies i jornades de treball necessàries per a la consecució del projecte seleccionat, adaptant-se en cada cas al calendari fixat a cada espai, així com als recursos humans i tècnics que es puguin oferir des de cada espai. 
• Queden excloses de les presents convocatòries aquelles entitats o programes públics l'accés a les sales dels quals estigui regulat mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat.
• L'anunci de la resolució de cada convocatòria es farà pública a través de la web centresculturals.santcugat.cat
• Les propostes destacades per les comissions de selecció, i que no resultin finalment seleccionades, podran ser proposades com a exposicions - integra o parcialment-, fora de la convocatòria, prèvia acceptació dels participants i amb el vist i plau de la comissió.
• La participació en qualsevol de les convocatòries suposa l’acceptació d’aquesta normativa, així com de la resolució de la comissió de selecció. Qualsevol aspecte que no quedi recollit en aquesta normativa, quedarà a consideració de cada una de les comissions de selecció.

Data d'actualització 13/03/2020

Comparteix això:

Menú principal