Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

Convocatòria ESTADES CREATIVES 2020 (Casa Aymat. Espai de creació)

ESTADES CREATIVES 2020
Les estades creatives pretenen recolzar la producció artística, posant a disposició del resident els espais i els recursos que ofereix Casa Aymat Espai de Creació.
S’adreça a qualsevol persona amb dedicació professional o en vies de professionalització en el sector de la creació artística contemporània.

PRESTACIONS
• Possibilitat de disposar d’un espai de treball segons justificació del projecte presentat
• Difusió, documentació i comunicació del projecte
• Ajut econòmic a la producció, si s’escau (import a acordar)
• Accés al centre de dilluns a divendres, de 8.30 a 21.30h de forma ininterrompuda
• L’estada creativa no contempla espai de residència

SOL·LICITUD
S’ha de presentar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (de menys de 3MB) a l’adreça de correu electrònic casaaymat@santcugat.cat, amb el codi ESTCREA com a tema del missatge, aportant:
• Currículum professional i descripció conceptual del treball de l'artista o col·lectiu (si s’escau)
• Justificació de la necessitat de disposar d’un espai i els recursos associats (màxim 1 full)
• Proposta de calendari i preferència temporal, amb justificació, si s’escau
• Proposta econòmica d’ajut a la producció i les possibles partides
• Proposta de retorn
• Selecció de treballs produïts fins la data de presentació (màxim 3 fulls)

CONDICIONS DE CESSIÓ
Oferir una proposta de retorn. Es valorarà positivament la vinculació de la proposta amb les activitats i programació pròpia dels Centres d’Art de Sant Cugat.
Citar la marca Casa Aymat Espai de Creació i introduir el logo de l’Ajuntament de Sant Cugat a les comunicacions futures del projecte resultant.
Uns mínims d’assistència presencial al centre (pactada segons necessitats).
La selecció de les propostes anirà a càrrec de l’equip tècnic i gestor del centre, i estarà condicionada a la disponibilitat de l’espai i el pressupost.

CRITERIS DE VALORACIÓ
• Originalitat de la proposta
• Adequació de la proposta a l'espai, calendari i pressupost
• Proposta de retorn

DATES
Presentació de propostes: tot l’any

DUBTES I CONSULTES
casaaymat@santcugat.cat

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ COMUNA A TOTES LES CONVOCATÒRIES D'ART, CREACIÓ I EXPOSICIONS

• Els participants hauran de presentar una proposta seguint les bases de cada convocatòria. Cal respectar el format indicat en cada una d'elles, en cas contrari la sol·licitud no serà acceptada.
• Una mateixa proposta no pot ser presentada en dues o més convocatòries diferents.
• La selecció dels projectes anirà a càrrec d'una comissió de selecció independent i especialitzada. En aquelles convocatòries on no hi hagi comissió de selecció, els gestors de l'equipament seran els encarregats de fer-ne la selecció.
• La comissió de selecció podrà considerar deserta una convocatòria.
• La comissió de selecció podrà demanar aclariments puntuals als participants.
• Els seleccionats de cada convocatòria es comprometen a assistir a les reunions prèvies i jornades de treball necessàries per a la consecució del projecte seleccionat, adaptant-se en cada cas al calendari fixat a cada espai, així com als recursos humans i tècnics que es puguin oferir des de cada espai. 
• Queden excloses de les presents convocatòries aquelles entitats o programes públics l'accés a les sales dels quals estigui regulat mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat.
• L'anunci de la resolució de cada convocatòria es farà pública a través de la web centresculturals.santcugat.cat
• Les propostes destacades per les comissions de selecció, i que no resultin finalment seleccionades, podran ser proposades com a exposicions - integra o parcialment-, fora de la convocatòria, prèvia acceptació dels participants i amb el vist i plau de la comissió.
• La participació en qualsevol de les convocatòries suposa l’acceptació d’aquesta normativa, així com de la resolució de la comissió de selecció. Qualsevol aspecte que no quedi recollit en aquesta normativa, quedarà a consideració de cada una de les comissions de selecció.

Data d'actualització 13/03/2020

Comparteix això:

Menú principal