Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat

Saltar al contingut
Ets a:

Convocatòria CICLE D’ARTISTES SANTCUGATENCS 2021 (Casa de Cultura)

 

CICLE D’ARTISTES SANTCUGATENCS 2021
Per a propostes d’artistes amb una vinculació demostrable a Sant Cugat (nascuts, residents o amb taller) que vulguin formar part del Cicle d’Artistes Santcugatencs, orientat a difondre i potenciar l’art fet des de la ciutat. La proposta seleccionada es mostrarà a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura entre el 9 de setembre i el 23 d’octubre del 2021.
Queden exclosos d’aquesta convocatòria els artistes que ja hagin participat en alguna de les exposicions del cicle al llarg dels últims cinc anys, així com aquells projectes que ja hagin sigut mostrats en qualsevol altre espai públic o privat de Sant Cugat.

SOL·LICITUD
Adreçar proposta mitjançant un únic arxiu en format pdf (màxim 3 MB) a l’adreça de correu electrònic centresculturals@santcugat.cat, amb el codi CAST com a tema del missatge, aportant:
• Currículum professional i descripció conceptual del treball de l'artista, i comissari representant (si s’escau)
• Acreditació de naixement, residència (almenys 2 anys consecutius fins a l’actualitat), o declaració jurada del vincle amb la ciutat
• Memòria de la proposta, incloent: justificació teòrica, relació d'obres (dossier gràfic amb justificació de la selecció), necessitats tècniques, necessitats de producció, calendari de producció i proposta d’implantació a la sala d'exposicions (màxim 3 pàgines)
• Pressupost desglossa t per partides (honoraris i producció)
• Pressupost desglossat per partides (transports, assegurances i drets d’autor, i activitats vinculades)
• Proposta d'activitats vinculades a l'exposició (mínim dues)
• Annexos, si s'escau

DOTACIÓ ECONÒMICA
La dotació econòmica destinada a honoraris i producció del projecte serà d'un màxim de 2.500 € (impostos inclosos).
Aniran a càrrec de l'Ajuntament les despeses de gràfica, comunicació i personal de muntatge.
També aniran a càrrec de l'Ajuntament, però caldrà incloure'n la valoració econòmica en la proposta de sol·licitud per a valorar-ne la viabilitat, les despeses de transports, assegurances i drets d’autor (si s'escau), i activitats vinculades a l'exposició. Aquells transports que per les seves característiques (distància, volum) sobrepassin un import raonable, caldrà incloure’ls com a part de la partida de producció de la proposta.
I també aniran a càrrec de l’Ajuntament les depeses de producció d’una publicació. El format d’aquesta publicació seguirà aquell comú per a les publicacions del Cicle d’Artistes Santcugatencs. En cas de voler-se’n singularitzar o introduir un text curatorial, caldrà contemplar aquestes despeses com a part del pressupost d’honoraris i producció de la convocatòria.
Per al desenvolupament de l'exposició i de les activitats vinculades, la proposta comptarà amb el suport de l'equip tècnic i gestor del centre.

CRITERIS DE VALORACIÓ
• Originalitat de la proposta
• Proposta d'activitats vinculades
• Adequació de la proposta a l'espai, calendari, pressupost, recursos humans i tècnics del centre (plànols disponibles a centresculturals.santcugat.cat)

COMITÈ DE SELECCIÓ
Bibiana Fuertes (gestora cultural), Eva Virgili Carbonell (directora de l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat), Jordi Camí (artista).
L’equip tècnic i gestor del centre forma part d’aquesta comissió, amb veu i sense vot.

DATES
Presentació de propostes: fins l’1 de juliol del 2020
Comunicació de la proposta seleccionada: a partir del 29 de juliol del 2020
Exposició: del 9 de setembre al 23 d’octubre del 2021

DUBTES I CONSULTES
centresculturals@santcugat.cat

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ COMUNA A TOTES LES CONVOCATÒRIES D'ART, CREACIÓ I EXPOSICIONS

• Els participants hauran de presentar una proposta seguint les bases de cada convocatòria. Cal respectar el format indicat en cada una d'elles, en cas contrari la sol·licitud no serà acceptada.
• Una mateixa proposta no pot ser presentada en dues o més convocatòries diferents.
• La selecció dels projectes anirà a càrrec d'una comissió de selecció independent i especialitzada. En aquelles convocatòries on no hi hagi comissió de selecció, els gestors de l'equipament seran els encarregats de fer-ne la selecció.
• La comissió de selecció podrà considerar deserta una convocatòria.
• La comissió de selecció podrà demanar aclariments puntuals als participants.
• Els seleccionats de cada convocatòria es comprometen a assistir a les reunions prèvies i jornades de treball necessàries per a la consecució del projecte seleccionat, adaptant-se en cada cas al calendari fixat a cada espai, així com als recursos humans i tècnics que es puguin oferir des de cada espai. 
• Queden excloses de les presents convocatòries aquelles entitats o programes públics l'accés a les sales dels quals estigui regulat mitjançant un conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat.
• L'anunci de la resolució de cada convocatòria es farà pública a través de la web centresculturals.santcugat.cat
• Les propostes destacades per les comissions de selecció, i que no resultin finalment seleccionades, podran ser proposades com a exposicions - integra o parcialment-, fora de la convocatòria, prèvia acceptació dels participants i amb el vist i plau de la comissió.
• La participació en qualsevol de les convocatòries suposa l’acceptació d’aquesta normativa, així com de la resolució de la comissió de selecció. Qualsevol aspecte que no quedi recollit en aquesta normativa, quedarà a consideració de cada una de les comissions de selecció.

Data d'actualització 13/03/2020

Comparteix això:

Menú principal